Ј а  в  н  а     у  с  т  а  н  о  в  а
О  с  н  о  в  н  а     ш  к  о  л  а
"Д о  с  и  т  е  ј    О  б  р  а  д  о  в  и  ћ"
К о р а  ј

Јавна установа
Основна школа
"Доситеј Обрадовић"
Корај                          

Резултати конкурса од 31. 12. 2013. године

Наставу математике изводиће Мијодраг Новаковић

Наставу ликовне културе изводиће Азра Јашаревић

"ГЛАС СРПСКЕ" - ПРАЗНИЧНИ БРОЈ, 31. 12. 2013.

На основу Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“ број 74/08, 71/09 и 104/11, члан 114.)  и сагласности предсједника актива директора за општине Бијељина, Угљевик и Лопаре, расписује се конкурс за раднa мјестa:


1. Наставник/професор математике на 16 часова седмично, са радним искуством – до повратка наставника са функције директора 

а најдаље до 31. 08. 2014. године; 

2. Наставник/професор ликовне културе на 5 часова седмично, са радним искуством – на неодређено вријеме.


За радна мјеста потребна је одговарајућа стручна спрема према: Правилнику о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, Закону о основном образовању и васпитању и Закону о раду. 


Документи који се достављају на конкурс:


– Пријава на конкурс потписана од стране кандидата;

– Диплома о стручном звању у одређеној области;

– Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

– Извод из матичне књиге рођених;

– Увјерење о држављанству;

– Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

– Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

– Извод из матичне књиге умрлих, за умрлог родитеља, уколико се ради о кандидату без једног или оба родитеља, а који није старији од 26 година живота;

– Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

– Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца;

– Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску зуаштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

– Кућну листу, за кандидата који живи у породичном домаћинству у којем ни један члан не остварује приходе или је укупан износ прихода породичног домаћинства мањи од најниже основне плате у Републици Српској, уз коју је поптребно доставити сљедећу документацију:

1. Потврду издату од Завода за запошљавање за чланове породичног домаћинства који су радно способни, а нису запослени, да се налазе на евиденцији незапослених лица;

2. Потврду издату од надлежене пословнице Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске да члан породичног домаћинства који је старији од 65 година није корисник пензије;

3. Потврду о висини плате, уколико је члан породичног домаћинства запослен и

4. Потврду о редовном школовању оних чланова породичног домачинства који су млађи од 26 година.


– Потврду  издату од надлежног органа јединице локалне самоуправе или Министарства просвјете и културе о коришћењу стипендије, за кандидате који су током студирања користили стипендије за неразвијене и изразито неразвијене општине.

– Љекарско увјерење кандидати требају доставити након што буду одабрани на конкурсу, а прије заснивања радног односа. 

– Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела... школа ће прибавити за изабраног кандидата службеним путем, а прије заснивања радног односа.


Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се 17. јануара 2014. године у просторијама школе од 10–11 часова.


Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.


Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве са потребним документима послати на адресу: ЈУ Основна школа ,,Доситеј Обрадовић“ 75247 Корај. 


Непотпуне и неблаговременe пријаве неће се разматрати. 

Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања.  
  

(Конкурс је закључен 09. 01. 2014. године)

AРХИВА

Резултати конкурса за наставника/професора разредне наставе

На радно мјесто наставника/ професора разредне наставе до повратка раднице са породиљског одсуства примљена је 
Стана Крсмановић (40,87 бодова).

Конкурс у "ГЛАСУ СРПСКЕ" од 25. 09. 2013. године

На основу Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“ број 74/08, 71/09 и 104/11, члан 114.)  и сагласности предсједника актива директора за општине Бијељина, Угљевик и Лопаре, расписује се конкурс за радно мјесто:


1. Наставник/професор разредне наставе у централној школи, са радним искуством од најмање 12 мјесеци – до повратка раднице са породиљског одсуства.


За радно мјесто потребна је одговарајућа стручна спрема према: Правилнику о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, Закону о основном образовању и васпитању и Закону о раду. 


Документи који се достављају на конкурс:


– Пријава на конкурс потписана од стране кандидата;

– Диплома о стручном звању у одређеној области;

– Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

– Извод из матичне књиге рођених;

– Увјерење о држављанству;

– Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

– Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

– Извод из матичне књиге умрлих, за умрлог родитеља, уколико се ради о кандидату без једног или оба родитеља, а који није старији од 26 година живота;

– Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

– Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца;

– Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску зуаштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

– Кућну листу, за кандидата који живи у породичном домаћинству у којем ни један члан не остварује приходе или је укупан износ прихода породичног домаћинства мањи од најниже основне плате у Републици Српској, уз коју је поптребно доставити сљедећу документацију:

1. Потврду издату од Завода за запошљавање за чланове породичног домаћинства који су радно способни, а нису запослени, да се налазе на евиденцији незапослених лица;

2. Потврду издату од надлежене пословнице Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске да члан породичног домаћинства који је старији од 65 година није корисник пензије;

3. Потврду о висини плате, уколико је члан породичног домаћинства запослен и

4. Потврду о редовном школовању оних чланова породичног домачинства који су млађи од 26 година.


– Потврду  издату од надлежног органа јединице локалне самоуправе или Министарства просвјете и културе о коришћењу стипендије, за кандидате који су током студирања користили стипендије за неразвијене и изразито неразвијене општине.

– Љекарско увјерење кандидати требају доставити након што буду одабрани на конкурсу, а прије заснивања радног односа. 

– Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела... школа ће прибавити за изабраног кандидата службеним путем, а прије заснивања радног односа.


Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се 7. октобра 2013. године у просторијама школе од 12–15 часова.


Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.


Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве са потребним документима послати на адресу: ЈУ Основна школа ,,Доситеј Обрадовић“ 75247 Корај. 


Непотпуне и неблаговременe пријаве неће се разматрати. 

Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања.    

Резултати конкурса од 14. августа

Наставник/професор разредне наставе

Click to edit table header
 
 
 
Ранг
Име и презиме кандидата 
 Број бодова
 Мјесто на које је примљен
 1.
 Данијела Миловановић
 47,39
 Професор разредне наставе у Милином Селу
 2.
 Драгана Пајкановић
 46,76
 Професор разредне наставе у Миросавцима
 3.
 Жељка Перић
 46,60
 Професор разредне наставе у Бобетином Брду
 4.
 Даница Томић
 46,18
 Професор разредне наставе у Мртвици
 5.
 Бојана Васић
 46,12
 Професор разредне наставе у централној школи
 6.
 Ружица Мићић-Петровић
 46,05
 Професор разредне наставе у Милином Селу

Наставник/професор математике на 16 часова седмично

Click to edit table header
 
 
 
Ранг
 Име и презиме кандидата
 Број бодова
 Мјесто на које је примљен
 1.
 Мијодраг Новаковић
 -
 Професор математике

Психолог на 75 % радног времена

Click to edit table header
 
 
 
Ранг
 Име и презиме кандидата
 Број бодова
Мјесто на које је примљен
  1.
  Азра Јашаревић
  48,27
  Психолог

Професор енглеског језика на 8 часова седмично

Click to edit table header
 
 
 
Ранг
 Име и презиме кандидата
 Број бодова
 Мјесто на које је примљен
 1.
 Јелена Симић
 44,02
 Професор енглеског језика

Наставник/професор физике на 6 часова седмично

Click to edit table header
 
 
 
Ранг
 Име и презиме кандидата
 Број бодова
 Мјесто на које је примљен
 1.
 Един Шерифовић
 26,34
 Наставник физике у централној школи

КОНКУРС У ,,ГЛАСУ СРПСКЕ" ОД 14. АВГУСТА 2013.

На основу Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“ број 74/08, 71/09 и 104/11, члан 114.)  и сагласности предсједника актива директора за општине Бијељина, Угљевик и Лопаре, расписује се конкурс за сљедећа радна мјеста:


– Наставник/професор разредне наставе у ПО Милино Село, са радним искуством од најмање 11 мјесеци, на неодређено вријеме.


– На одређено вријеме за школску 2013/14. годину, а најдаље до 31. 08. 2014. године


1. Наставник/професор разредне наставе у ПО Милино Село; 

2. Наставник/професор разредне наставе у ПО Мртвица;

3. Наставник/професор разредне наставе у ПО Бобетино Брдо;

4. Наставник/професор разредне наставе у ПО Миросавци;

5. Наставник/професор разредне наставе у централној школи;

6. Наставник/професор православне вјеронауке за 16 часова седмично;

7. Наставник/професор исламске вјеронауке за 7 часова седмично;

8. Наставник/професор енглеског језика за 8 часова седмично;

9. Наставник/професор математике зa 16 часова седмично, до повратка радника са функције директора; 

10. Наставник/професор физике за 6 часова седмично, до повратка радника са функције директора;

11. Психолог  (75 % радног времена).


За радна мјеста од броја 1–5 кандидати требају да имају радно искуство од најмање 11 мјесеци, за раднa мјестa од броја 6-10 потребно је радно искуство од најмање 3 мјесеца, за радно мјесто број 11 потребно је радно искуство од најмање 6 мјесеци.

          

За сва радна мјеста потребна је одговарајућа стручна спрема према: Правилнику о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, Закону о основном образовању и васпитању и Закону о раду. 


Документи који се достављају на конкурс:


– Пријава на конкурс са краћом биографијом;

– Диплома о стручном звању у одређеној области;

– Извод из матичне књиге рођених;

– Увјерење о држављанству;

– Потврда о времену проведеном на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање;

– Потврда о оствареној просјечној оцјени током студирања;

– Увјерење о радном стажу у васпитно-образовном раду;

– Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела (Центар јавне безбједности);

– Љекарско увјерење кандидати требају доставити након што буду одабрани на конкурсу, а прије заснивања радног односа. 


Пријаве са потребним документима послати на адресу: ЈУ Основна школа ,,Доситеј Обрадовић“ 75247 Корај. 


Непотпуне и неблаговременe пријаве неће се разматрати. 

Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања.