Ј а  в  н  а     у  с  т  а  н  о  в  а
О  с  н  о  в  н  а     ш  к  о  л  а
"Д о  с  и  т  е  ј    О  б  р  а  д  о  в  и  ћ"
К о р а  ј

Јавна установа
Основна школа
"Доситеј Обрадовић"
Корај                          

Конкурс објављен у "Гласу Српске" 10. 12. 2014. године

На основу члана 114. Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“ број 74/08, 71/09, 104/11 и 33/14) и сагласности предсједника актива директора за општине Бијељина, Угљевик и Лопаре, расписује се конкурс за раднa мјестa:

Неодређено

1. Наставник ликовне културе на 5 часова седмично,

2. Наставник техничког образовања на 4 часа седмично,

3. Наставник информатике на 4 часа седмично.

Одређено

1. Наставник математике на 16 часова, до повратка наставника са функције

директора, а најдаље до 31. 08. 2015. године,

2. Наставник физике за 6 часова седмично до повратка наставника са функције директора, а најдаље до 31. 08. 2015. године и

3. Библиотекар, до краја школске 2014/15. године а најдаље до 31. 08. 2015. године.

За радна мјеста наставника и стручних сарадника потребно је радно искуство и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу, одговарајућа стручна спрема према: Правилнику о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, Закону о основном образовању и васпитању и Закону о раду.

Документи који се достављају на конкурс:

а) пријава на конкурс потписана од стране кандидата,

б) диплома о стручном звању у одређеној области или еквивалент,

в) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

г) извод из матичне књиге рођених или копија личне карте,

д) увјерење о држављанству,

ђ) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

е) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

ж) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

з) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

и) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-

инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

ј) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца,

к) љекарско увјерење, које не може бити старије од 6 мјесеци, кандидати требају доставити након што буду одабрани на конкурсу, а прије заснивања радног односа и

л) увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела... школа ће прибавити за изабраног кандидата службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се 24. децембра 2014. године у просторијама школе од 13–15 часова.
Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.
Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве са потребним документима послати на адресу: ЈУ Основна школа ,,Доситеј Обрадовић“ 75247 Корај.

Непотпуне и неблаговременe пријаве неће се разматрати.

Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања.


Конкурс је трајао до 18. 12. 2014. године

Резултати конкурса објављеног у "Гласу Српске" 10. 12. 2014. године

Наставник ликовне културе, Александра Ружић

Наставник техничког образовања, Оливера Јоксимовић

Наставник информатике, Миланка Илић

Наставник математике, Ивона Алексић

Наставник физике, Јована Рончевић

Библиотекар, Јелена Симић

Конкурс објављен у "Гласу Српске" 08. 10. 2014. године

На основу Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“ број 74/08, 71/09, 104/11 и 33/14, члан 114) и сагласности предсједника актива директора за општине Бијељина,Угљевик и Лопаре, расписује се конкурс за раднo мјестo:


1. Наставник/професор физике за 6 часова седмично, до повратка наставника са функције директора а најкасније до 31. 12. 2014. године.


За радно мјесто потребно је радно искуство и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу, одговарајућа стручна спрема према: Правилнику о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, Закону о основном образовању и васпитању и Закону о раду.

Документи који се достављају на конкурс:

а) пријава на конкурс потписана од стране кандидата,

б) диплома о стручном звању у овој области,

в) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

г) извод из матичне књиге рођених,

д) увјерење о држављанству,

ђ) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

е) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

ж) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

з) извод из матичне књиге умрлих, за умрлог родитеља, уколико се ради о кандидату без једног или оба родитеља, а који није старији од 26 година живота,

и) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

ј) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца,

к) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

л) потврду издату од надлежног органа јединице локалне самоуправе или Министарства просвјете и културе о коришћењу стипендије, за кандидате који су током студирања користили стипендије за неразвијене и изразито неразвијене општине,

љ) љекарско увјерење кандидати требају доставити након што буду одабрани на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

м) увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела... школа ће прибавити за изабраног кандидата службеним путем, а прије заснивања радног односа,

н) кућну листу, за кандидата који живи у породичном домаћинству у којем ниједан члан не остварује приходе или је укупан износ прихода породичног домаћинства мањи од најниже основне плате у Републици Српској, уз коју је потребно доставити сљедећу документацију:

1. потврду издату од Завода за запошљавање за чланове породичног домаћинства који су радно способни, а нису запослени, да се налазе на евиденцији незапослених лица,

2. потврду издату од надлежене пословнице Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске да члан породичног домаћинства који је старији од 65 година није корисник пензије,

3. потврду о висини плате, уколико је члан породичног домаћинства запослен и

4. потврду о редовном школовању оних чланова породичног домаћинства који су млађи од 26 година.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се 22. октобра 2014. године у просторијама школе од 13–14 часова.
Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.
Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве са потребним документима послати на адресу: ЈУ Основна школа ,,Доситеј Обрадовић“ 75247 Корај.

Непотпуне и неблаговременe пријаве неће се разматрати.

Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања.

Резултати конкурса објављеног у ,,Гласу Српске" од 08. 10. 2014. године

Наставу физике изводи Јована Рончевић

Конкурс је објављен у ,,Гласу Српске" 13. 08. 2014. године

На основу Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“ број 74/08, 71/09, 104/11 и 33/14, члан 114) и сагласности предсједника актива директора за општине Бијељина, Угљевик и Лопаре, расписује се конкурс за раднa мјестa:


Неодређено

1. Наставник/професор ликовне културе на 5 часова седмично.


Одређено

а) за школску 2014/15. годину, а најдаље до 31. 08. 2015. године:

1. Наставник/професор разредне наставе у централној школи (2 извршиоца),

2. Наставник/професор разредне наставе у ПО Милино Село,

3. Наставник/професор разредне наставе у ПО Миросавци,

4. Наставник/професор разредне наставе у ПО Бобетино Брдо,

5. Наставник/професор енглеског језика за 8 часова седмично,

6. Наставник/професор православне вјеронауке за 15 часова седмично,

7. Наставник/професор исламске вјеронауке за 8 часова седмично;

8. Наставник/професор техничког образовања за 4 часа седмично;

9. Наставник/професор основа информатике за 4 часа седмично и

10. Психолог на 75% радног времена.


Одређено

б) до повратка наставника са функције директора, а најдаље до 31. 12. 2014. године:

1. Наставник/професoр математике за 16 часова седмично и

2. Наставник/ професор физике за 6 часова седмично.

За сва радна мјеста наставника/професора потребно је радно искуство и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу.

На радно мјесто под бројем 10. прима се психолог без радног искуства – приправник.

За радна мјеста потребна је одговарајућа стручна спрема према: Правилнику о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, Закону о основном образовању и васпитању и Закону о раду.


Документи који се достављају на конкурс:

а) пријава на конкурс потписана од стране кандидата,

б) диплома о стручном звању у одређеној области,

в) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

г) извод из матичне књиге рођених,

д) увјерење о држављанству,

ђ) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (изузев за радно мјесто под бројем 10),

е) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

ж) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца (изузев за радно мјесто под бројем 10),

з) извод из матичне књиге умрлих, за умрлог родитеља, уколико се ради о кандидату без једног или оба родитеља, а који није старији од 26 година живота,

и) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

ј) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца,

к) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

л) потврду издату од надлежног органа јединице локалне самоуправе или Министарства просвјете и културе о коришћењу стипендије, за кандидате који су током студирања користили стипендије за неразвијене и изразито неразвијене општине,

љ) љекарско увјерење кандидати требају доставити након што буду одабрани на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

м) увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела... школа ће прибавити за изабраног кандидата службеним путем, а прије заснивања радног односа,

н) кућну листу, за кандидата који живи у породичном домаћинству у којем ни један члан не остварује приходе или је укупан износ прихода породичног домаћинства мањи од најниже основне плате у Републици Српској, уз коју је поптребно доставити сљедећу документацију:

1. потврду издату од Завода за запошљавање за чланове породичног домаћинства који су радно способни, а нису запослени, да се налазе на евиденцији незапослених лица,

2. потврду издату од надлежене пословнице Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске да члан породичног домаћинства који је старији од 65 година није корисник пензије,

3. потврду о висини плате, уколико је члан породичног домаћинства запослен и

4. потврду о редовном школовању оних чланова породичног домаћинства који су млађи од 26 година.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се 27. августа 2014. године у просторијама школе од 12–15 часова.
Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.
Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве са потребним документима послати на адресу: ЈУ Основна школа ,,Доситеј Обрадовић“ 75247 Корај.

Непотпуне и неблаговременe пријаве неће се разматрати.

Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања.


Конкурс је трајао до 21. 08. 2014. године

Резултати конкурса од 13. 08. 2014. године

Професор разредне наставе

1. Виолета Лукић

2. Жељка Перић

3. Адела Малкић

4. Савка Петровић

5. Рујка Рикановић


Професор математике

1. Ивона Алексић


Наставник физике

1. Един Шерифовић


Професор енглеског језика

1. Јелена Симић


Професор информатике

1. Миланка Илић


Професор техничког образовања

1. Оливера Јоксимовић


Професор ликовне културе

1. Јелена Симић


Професор православне вјеронауке

1. Алекса Сунарић

2. Марјан Симић

3. Синиша Пајкановић


Професор исламске вјеронауке

Јасмина Шадић


Психолог- приправник

Кандидати који су испуњавали услове нису се појавили на тесту и интервјуу.