Ј а  в  н  а     у  с  т  а  н  о  в  а
О  с  н  о  в  н  а     ш  к  о  л  а
"Д о  с  и  т  е  ј    О  б  р  а  д  о  в  и  ћ"
К о р а  ј

Јавна установа
Основна школа
"Доситеј Обрадовић"
Корај                          

Резултати конкурса од 23. 12. 2015. године за наставника физике

1. Ивона Алексић, професор математике и физике (16,85 бодова)

Конкурс је објављен у "Гласу Српске" 23. 12. 2015. године

На основу члана 114. Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“ број 74/08, 71/09, 104/11 и 33/14) и сагласности предсједника актива директора за општине Бијељина, Угљевик и Лопаре, расписује се конкурс за раднo мјестo:

1. Наставник физике на 6 часова седмично, приправник – без радног искуства, до повратка наставника са функције, а најдаље до 31. 08. 2016. године


За радно мјесто наставника потребна је одговарајућа стручна спрема према: Правилнику о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, Закону о основном образовању и васпитању и Закону о раду.

Документи који се достављају на конкурс:

а) пријава на конкурс потписана од стране кандидата,

б) диплома о стручном звању у одређеној области или еквивалент,

в) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања

или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

г) извод из матичне књиге рођених или копија личне карте,

д) увјерење о држављанству,

ђ) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на

евиденцији незапослених лица,

е) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

ј) љекарско увјерење, које не може бити старије од 6 мјесеци, кандидати требају доставити након што буду одабрани на конкурсу, а прије заснивања радног односа и

л) увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела... школа ће прибавити за изабраног кандидата службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се 5. јануара 2016. године у просторијама школе од 9–11 часова.
Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.
Учесници конкурса су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве са потребним документима послати на адресу: ЈУ Основна школа ,,Доситеј Обрадовић“ 75247 Корај.

Непотпуне и неблаговременe пријаве неће се разматрати.

Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања.


Конкурс је закључен 31. 12. 2015. године

Резултати конкурса од 19. 08. 2015. године

Неодређено


Наставник разредне наставе 

 • Стана Савић, ПО Милино Село
 • Златан Марковић, ПО Миросавци

Наставник ликовне културе на 3 часа 

 • Здравка Арсеновић

Наставник енглеског језика за 8 часова 

 • Милица Томић

Наставник француског језика за 8 часова 

 • Нена Бабић


Одређено за школску  2015/16. годину


Наставник разредне наставе у централној школи

 • Савка Петровић

Наставник техничког образовања и информатике на 8 часова 

 • Ивана Барешић

Наставник православне вјеронауке за 7 часова

 • Алекса Сунарић

 Наставник православне вјеронауке на 4 часа

 • Синиша Пајкановић

Наставник православне вјеронауке на 1 час

 • Бранко Ерић

Наставник исламске вјеронауке на 8 часова

 • Јасмина Шадић

Наставник математике на 16 часова

 • Драгана Вишковић

Наставник физике на 6 часова

 • Ивона Алексић

Психолог (70 %) радног времена

 • Марјана Ђорђић

Библиотекар

 • Јелена Симић

Конкурс је објављен у "Гласу Српске" 19. 08. 2015. године

На основу члана 114. Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“ број 74/08, 71/09, 104/11 и 33/14) и сагласности предсједника актива директора за општине Бијељина, Угљевик и Лопаре, расписује се конкурс за раднa мјестa:


Неодређено

1. Наставник разредне наставе у ПО Милино Село, 

2. Наставник разредне наставе у ПО Миросавци,

3. Наставник ликовне културе на 3 часа седмично, 

4. Наставник енглеског језика на 8 часова седмично,

5. Наставник француског језика на 8 часова седмично.


Одређено

а) за школску 2015/2016. годину, а најдаље до 31. 08. 2016. године 

1. Наставник разредне наставе у централној школи, 

2. Наставник техничког образовања за 4 часа седмично, приправник –  без радног искуства, 

3. Наставник основа информатике на 4 часа седмично, приправник –  без радног искуства, 

4. Наставник православне вјеронауке за 12 часова седмично,

5. Наставник исламске вјеронауке за 8 часова седмично,

6. Психолог (70% радног времена), приправник –  без радног искуства,

7. Библиотекар


б) до повратка наставника са функције, а најдаље до 31. 08. 2016. године

1. Наставник математике на 16 часова седмично, приправник –  без радног искуства,

2. Наставник физике на 6 часова седмично, приправник –  без радног искуства.


За радна мјеста наставника и стручних сарадника потребно је радно искуство и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу (изузев за приправнике), одговарајућа стручна спрема према: Правилнику о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, Закону о основном образовању и васпитању и Закону о раду


Документи који се достављају на конкурс:


а) пријава на конкурс потписана од стране кандидата,

б) диплома о стручном звању у одређеној области или еквивалент,

в) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

г) извод из матичне књиге рођених или копија личне карте,

д) увјерење о држављанству,

ђ) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (изузев припрaвника),

е) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

ж) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца (изузев приправника),

з) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

и) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

ј) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца,

к) љекарско увјерење, које не може бити старије од 6 мјесеци, кандидати требају доставити након што буду одабрани на конкурсу, а прије заснивања радног односа и

л) увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела... школа ће прибавити за изабраног кандидата службеним путем, а прије заснивања радног односа.


Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се 31. августа 2015. године у просторијама школе од 9–12 часова.


Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.


Учесници конкурса су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.


Пријаве са потребним документима послати на адресу: ЈУ Основна школа ,,Доситеј Обрадовић“ 75247 Корај. 


Непотпуне и неблаговременe пријаве неће се разматрати. 


Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања.