Ј а  в  н  а     у  с  т  а  н  о  в  а
О  с  н  о  в  н  а     ш  к  о  л  а
"Д о  с  и  т  е  ј    О  б  р  а  д  о  в  и  ћ"
К о р а  ј

Јавна установа
Основна школа
"Доситеј Обрадовић"
Корај                          

Резултати конкурса од 17. 08. 2016. године

1. Наставник разредне наставе: Радмила Томић 

2. Наставник техничког образовања и информатике: Невена Бештић

3. Наставници православне вјеронауке: Алекса Сунарић, Синиша Пајкановић и Бранко Ерић

4. Наставник исламске вјеронауке: Јасмина Шадић

5. Психолог на 20 % радног времена: Марјана Ђорђић

6. Библиотекар: Јелена Симић

7. Наставник математике: Драгана Вишковић

8. Наставник физике: Ивона Аклексић

"ГЛАС СРПСКЕ" 17. 08. 2016. ГОДИНЕ

На основу члана 114. Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“ број 74/08, 71/09, 104/11 и 33/14) и сагласности предсједника актива директора регије Бијељина, Угљевик и Лопаре, расписује се конкурс за раднa мјестa:


Одређено

а) за школску 2016/2017. годину, а најдаље до 31. 08. 2017. године 

1. Наставник разредне наставе у централној школи – приправник, 

2. Наставник техничког образовања за 4 часа седмично – приправник, 

3. Наставник основа информатике на 4 часа седмично – приправник, 

4. Наставник православне вјеронауке за 12 часова седмично, са радним искуством и положеним стручним испитом,

5. Наставник исламске вјеронауке за 8 часова седмично, са радним икуством и положеним стручним испитом,

6. Психолог (20% радног времена) – приправник,

7. Библиотекар, са радним искуством и положеним стручним испитом.


б) до повратка наставника са функције, а најдаље до 31. 08. 2017. године

1. Наставник математике на 16 часова седмично – приправник,

2. Наставник физике на 6 часова седмично – приправник.


За радна мјеста наставника и стручних сарадника потребна је одговарајућа стручна спрема према: Правилнику о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, Закону о основном образовању и васпитању и Закону о раду. 


Кандидати који конкуришу за радна мјеста у својству приправника треба да испуњавају услове према члану 48. важећег Закона о раду.


Документи који се достављају на конкурс:


а) пријава на конкурс потписана од стране кандидата,

б) диплома о стручном звању у одређеној области или еквивалент,

в) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања

или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

г) извод из матичне књиге рођених или копија личне карте,

д) увјерење о држављанству,

ђ) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном

процесу (изузев припрaвника),

е) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на

евиденцији незапослених лица,

ж) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца (изузев приправника),

з) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту 

о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

и) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску 

заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

ј) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту 

о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца,

к) љекарско увјерење, које не може бити старије од 6 мјесеци, кандидати требају доставити 

након што буду одабрани на конкурсу, а прије заснивања радног односа и

л) увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела... школа ће прибавити за изабраног кандидата службеним путем, а прије заснивања радног односа.


Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се 29. августа 2016. године у просторијама школе од 9–12 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.


Учесници конкурса су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.


Пријаве са потребним документима послати на адресу: ЈУ Основна школа ,,Доситеј Обрадовић“ 75247 Корај. 


Непотпуне и неблаговременe пријаве неће се разматрати. 


Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања.

Конкурс је затворен 25. 08. 2016. године