Ј а  в  н  а     у  с  т  а  н  о  в  а
О  с  н  о  в  н  а     ш  к  о  л  а
"Д о  с  и  т  е  ј    О  б  р  а  д  о  в  и  ћ"
К о р а  ј

Јавна установа
Основна школа
"Доситеј Обрадовић"
Корај                          

На основу члана 139. став (3) тачке 15) и 16), Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 44/17) и добијене сагласности од актива директора, раписује се


КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста


1. Наставник француског језика на 8 часова седмично – до 31.08.2018. године;

2. Библиотекар – до повратка раднице са породиљског одсуства а најдаље до 31.08.2018. године.


На радна мјеста се примају лица са радним искуством и положеним стручним испитом.

Лица која конкуришу за радна мјеста наставника и стручних сарадника морају испуњавати услове према члану 104. важећег Закона о основном васпитању и образовању, Правилнику о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача и Закону о раду.


Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале потребне услове као и лица која су испуњавала услове по прописима важећим до ступању на снагу новог Закона о основном васпитању и образовању у погледу степена и врсте стручне спреме.


Документи који се достављају на конкурс:

а) пријава на конкурс потписана од стране кандидата,

б) диплома о стручном звању у одређеној области или еквивалент,

в) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања

или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

г) извод из матичне књиге рођених или копија личне карте,

д) увјерење о држављанству,

ђ) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном

процесу,

е) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на

евиденцији незапослених лица,

ж) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

з) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

и) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

ј) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца,

к) љекарско увјерење, које не може бити старије од 6 мјесеци, кандидати требају доставити након што буду одабрани на конкурсу, а прије заснивања радног односа и

л) увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела... школа ће прибавити за изабраног кандидата службеним путем, а прије заснивања радног односа.


Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се 22. јануара 2018. године у просторијама школе у 13:00 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу у одређено вријеме, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Учесници конкурса су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.


Пријаве са потребним документима послати на адресу: ЈУ Основна школа ,,Доситеј Обрадовић“ 75247 Корај.


Непотпуне и неблаговременe пријаве неће се разматрати.


Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања.

Конкурс је објављен у "Гласу Српске" 10. 01. 2018. године.
Трајао је до 18. 01. 2018. године

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА
ОД 11. ОКТОБРА 2017. ГОДИНЕ

1. Наставник француског језика на 8 часова седмично –  Александра Авлијаш;

2. Наставник разредне наставе – Светлана Лакић;

3. Психолог на 5% радног времена: – Ангела Керовић

На мјесто библиотекара није се јавио ниједан кандидат.


На основу члана 139. став (3) тачке 15) и 16), Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 44/17) и добијене сагласности од актива директора, раписује се

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста


1. Наставник француског језика на 8 часова седмично – до 31.08.2018. године;

2. Наставник разредне наставе – до 31.08.2018. године;

3. Библиотекар – до повратка раднице са породиљског одсуства а најдаље до 31.08.2018. године и

4. Психолог на 5% радног времена: – до 31.08.2018. године.


На сва радна мјеста се примају лица са радним искуством и положеним стручним испитом.

Лица која конкуришу за радна мјеста наставника и стручних сарадника морају испуњавати услове према члану 104. важећег Закона о основном васпитању и образовању, Правилнику о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача и Закону о раду.


Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале потребне услове као и лица која су испуњавала услове по прописима важећим до ступању на снагу новог Закона о основном васпитању и образовању у погледу степена и врсте стручне спреме.


Документи који се достављају на конкурс:

а) пријава на конкурс потписана од стране кандидата,

б) диплома о стручном звању у одређеној области или еквивалент,

в) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања

или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

г) извод из матичне књиге рођених или копија личне карте,

д) увјерење о држављанству,

ђ) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном

процесу,

е) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на

евиденцији незапослених лица,

ж) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

з) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

и) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

ј) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца,

к) љекарско увјерење, које не може бити старије од 6 мјесеци, кандидати требају доставити након што буду одабрани на конкурсу, а прије заснивања радног односа и

л) увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела... школа ће прибавити за изабраног кандидата службеним путем, а прије заснивања радног односа.


Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се 

23. октобра 2017. године у просторијама школе у 13:00 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу у одређено вријеме, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Учесници конкурса су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.


Пријаве са потребним документима послати на адресу: ЈУ Основна школа ,,Доситеј Обрадовић“ 75247 Корај.


Непотпуне и неблаговременe пријаве неће се разматрати.


Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања.


Конкурс је објављен у "Гласу Српске" 11. 10. 2017. године.
Трајао је до 19. 10. 2017. године

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА
0Д 16. 08. 2017. ГОДИНЕ

 1. Наставник математике на 16 часова – приправник: Милена Томић, професор математике и информатике за основну школу
 2. Наставник физике на 6 часова – приправник: Славиша Станојевић, професор физике
  3. Наставник техничког образовања на 4 часа – приправник: Живан Николић, професор техничког образовања и информатике за основну школу
  4. Наставник основа информатике на 4 часа – приправник: Живан Николић, професор техничког образовања и информатике за основну школу
  5. Наставник православне вјеронауке на 13 часова – лице са радним искуством и положеним стручним испитом: Горан Лукић, дипломирани теолог, Синиша Пајкановић, протођакон, Бранко Eрић, дипломирни теолог
  6. Наставник исламске вјеронауке на 8 часова – лице са радним искуством и положеним стручним испитом: Јасмина Шадић Muallima i bachelor разредне наставе
  7. Библиотекар – лице са радним искуством и положеним стручним испитом: Јелена Спасојевић, филолошки факултет
  8. Наставник разредне наставе – лице са радним искуством и положеним стручним испитом: Даница Симикић, професор разредне наставе

На основу члана 139. став (3) тачке 15) и 16), Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 44/17) и добијене сагласности од актива директора, раписује се:

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста


а) До повратка наставника са функције директора, а најдаље до 31. 08. 2018. године:

 1. Наставник математике на 16 часова – приправник;
 2. Наставник физике на 6 часова– приправник.


б) За школску 2017/2018. годину:

1. Наставник техничког образовања на 4 часа – приправник;

2. Наставник основа информатике на 4 часа – приправник;

3. Наставник православне вјеронауке на 13 часова – лице са радним искуством и положеним стручним испитом;

4. Наставник исламске вјеронауке на 8 часова – лице са радним искуством и положеним стручним испитом;

5. Библиотекар – лице са радним искуством и положеним стручним испитом; 6. Психолог на 15 % радног времена – лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

в) До повратка наставнице са породиљског одсуства, а најдаље до 15. 08. 2018. године:

1. Наставник разредне наставе – лице са радним искуством и положеним стручним испитом.

Лица која конкуришу за радна мјеста наставника и стручних сарадника морају испуњавати услове према члану 104. важећег Закона о основном васпитању и образовању, Правилнику о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача и Закону о раду.

Кандидати који конкуришу за радна мјеста у својству приправника треба да испуњавају услове према члану 48. Закона о раду и члану 111. став (3) и (4) важећег Закона о основном васпитању и образовању.

За радна мјеста са радним искуством право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале потребне услове као и лица која су испуњавала услове по прописима важећим до ступању на снагу новог Закона о основном васпитању и образовању у погледу степена и врсте стручне спреме.

Документи који се достављају на конкурс:

а) пријава на конкурс потписана од стране кандидата,

б) диплома о стручном звању у одређеној области или еквивалент,

в) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања

или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

г) извод из матичне књиге рођених или копија личне карте,

д) увјерење о држављанству,

ђ) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном

процесу (изузев припрaвника),

е) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на

евиденцији незапослених лица,

ж) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца (изузев

приправника),

з) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

и) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

ј) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца,

к) љекарско увјерење, које не може бити старије од 6 мјесеци, кандидати требају доставити након што буду одабрани на конкурсу, а прије заснивања радног односа и

л) увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела... школа ће прибавити за изабраног кандидата службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се 29. августа 2017. године у просторијама школе од 9:00–11:00 часова.
Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу у одређено вријеме, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.
Учесници конкурса су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве са потребним документима послати на адресу: ЈУ Основна школа ,,Доситеј Обрадовић“ 75247 Корај.

Непотпуне и неблаговременe пријаве неће се разматрати.

Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања.

Конкурс је објављен у "Гласу Српске" 16. 08. 2017. године.
Трајао је до 24. 08.2017. године