Ј а  в  н  а     у  с  т  а  н  о  в  а
О  с  н  о  в  н  а     ш  к  о  л  а
"Д о  с  и  т  е  ј    О  б  р  а  д  о  в  и  ћ"
К о р а  ј

Јавна установа
Основна школа
"Доситеј Обрадовић"
Корај                          

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА НАСТАВНИКА ФИЗИКЕ - ПРИМЉЕНИ КАНДИДАТ

Click to edit table header
 
 
 
РЕДНИ БРОЈ
 ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
 РАДНО МЈЕСТО
 БРОЈ БОДОВА
 1.
 ЕДИН ШЕРИФОВИЋ
 НАСТАВНИК ФИЗИКЕ
 22,76

ПОДАЦИ О БРОЈУ ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА НА КОНКУРСУ ЗА НАСТАВНИКА ФИЗИКЕ

РЕДНИ БРОЈ
РАДНО МЈЕСТО
 БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ
 БРОЈ КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ
РЕДНИ БРОЈ
  РАДНО МЈЕСТО
  БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ
БРОЈ КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ
 1.
  НАСТАВНИК ФИЗИКЕ
  2
  1

Конкурс објављен у "Гласу Српске" 3. јануара 2013. године

         На основу Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“ бр. 74/08, 71/09 и 104/11, чл.114. и 105.)  и сагласности предсједника актива директора за општине Бијељина, Угљевик и Лопаре, расписује се конкурс за сљедеће радно мјесто:

         - Наставник/професор физике за 6 часова седмично (са искуством у струци – најмање 6 мјесеци), до 30. 06. 2013. године.
         За радно мјесто потребна је одговарајућа стручна спрема према: Правилнику о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача, Закону о основном образовању и васпитању и Закону о раду.
   
          Документи који се достављају на конкурс:
         - Диплома о стручном звању у одређеној области;
         - Извод из матичне књиге рођених;
         - Увјерење о држављанству;
         - Потврда о времену проведеном на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање;
         - Потврда о оствареној просјечној оцјени током студирања;
         - Увјерење о радном стажу у васпитно-образовном раду;
         - Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела;
         - Љекарско увјерење кандидати требају доставити након што буду одабрани на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

         Пријаве са потребним документима послати на адресу: ОШ ''Доситеј Обрадовић'' 75247 Корај.
         Непотпуне и неблаговременe пријаве неће се разматрати.
         Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања
         Конкурс је закључен 11. јануара 2013. године

 ПОДАЦИ О БРОЈУ ПРИЈАВЉЕНИХ НА КОНКУРСУ ОД 15. АВГУСТА 2012. ГОДИНЕ

 
РАДНО МЈЕСТО
 БРОЈ ПИЈАВЉЕНИХ
БРОЈ КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ
РЕДНИ БРОЈ
                             РАДНО МЈЕСТО
  БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ
  БРОЈ КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ
1.
  Наставник/професор разредне наставе
  37
  37
2.
  Наставник/професор биологије и хемије
  7
  5
3.
  Наставник/професор француског језика
  2
  1
4.
  Наставник/професор историје и  географије
  5
  5
5.
  Наставник/професор ликовне културе
  4
  3
6. 
  Наставник/професор математике
  5
  1
7.
  Наставник/професор физике
  3
  0
8.
  Наставник/професор енглеског језика
  10
  8
9.
  Психолог
  5
  5

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ОД 15. АВГУСТА 2012. ГОДИНЕ - ПРИМЉЕНИ КАНДИДАТИ

Click to edit table header
 
 
 
  РЕДНИ БРОЈ
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
  РАДНО МЈЕСТО
 БРОЈ БОДОВА
  1. 
  Даница Томић
  Професор разредне наставе у ПО Мртвица
 45,97
  2. 
  Данијела Миловановић
  Професор разредне наставе у ПО Милино Село
 45,93
 3.
  Жељка Перић
  Професор разредне наставе у ПО Бобетино Брдо
 45,14
  4.
  Дамир Исламовић
  Професор биологије и хемије
 37,24
  5.
  Адемир Секулић
  Професор историје и географије
 40,39
  6.
  Слађана Бобар
  Професор француског језика
 39,13
  7.
  Адиса Хасановић
  Професор ликовне културе
 44,78
  8.
  Сенада Џелиловић
  Професор математике
 8,5
  9.
  Милица Томић
  Професор енглеског језика
 45,40
  10.
  Сенада Џелиловић
  Професор физике
 Н
  11.
  Азра Јашаревић
  Психолог
 47,98

Конкурс је објављен у ГЛАСУ СРПСКЕ 15. августа 2012. године

      На основу Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“ бр. 74/08, 71/09 и 104/11, чл.114.)  и сагласности предсједника актива директора за општине Бијељина, Угљевик и Лопаре, расписује се конкурс за сљедећа радна мјеста:

      Неодређено:

     - Наставник/професор биологије и хемије за (8+4) часова седмично;
     - Наставник/професор француског језика за 8 часова седмично;
     - Наставник/професор историје и географије за (7+8) часова седмично;
     - Наставник/професор ликовне културе за 5 часова седмично.

     Одређено: за школску 2012/13. годину, а најдаље до 31. 08. 2013. године

     - Психолог  (60% радног времена);
     - Наставник/професор разредне наставе у ПО Милино Село;
     - Наставник/професор разредне наставе у ПО Мртвица;
     - Наставник/професор разредне наставе у ПО Бобетино Брдо;
     - Наставник/професор енглеског језика за 6 часова седмично;
     - Наставник/професор математике зa 16 часова седмично, до повратка радника са функције директора;
     - Наставник/професор физике за 6 часова седмично, до повратка радника са функције директора.

     За радна мјеста потребна је одговарајућа стручна спрема према: Правилнику о стручним профилима и  звањима наставника,стручних сарадника и васпитача, Закону о основном образовању и васпитању  и Закону о раду.     

     Документи који се достављају на конкурс:

     - Диплома о стручном звању у одређеној области;
     - Извод из матичне књиге рођених;
     - Увјерење о држављанству;
     - Потврда о времену проведеном на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање;
     - Потврда о оствареној просјечној оцјени током студирања;
     - Увјерење о радном стажу у васпитно-образовном раду;
     - Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела;
     - Љекарско увјерење кандидати требају доставити након што буду одабрани на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

     Пријаве са потребним документима послати на адресу: ОШ ''Доситеј Обрадовић'' 75247 Корај. 

     Непотпуне и неблаговременe пријаве неће се разматрати.
     Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања.

     (Конкурс је закључен 23. 08. 2012. године)