Ј а  в  н  а     у  с  т  а  н  о  в  а
О  с  н  о  в  н  а     ш  к  о  л  а
"Д о  с  и  т  е  ј    О  б  р  а  д  о  в  и  ћ"
К о р а  ј

Јавна установа
Основна школа
"Доситеј Обрадовић"
Корај                          

Резултати конкурса од 21. марта 2012.

На конкурс се јавило 2 кандидата који не испуњавају услове у погледу прописане стручне спреме па их комисија за избор није сврстала на Листу кандидата који испуњавју услове конкурса.

Наставу ће до краја школске године изводити:

1. Здравко Бојић, наставник математике и физке

2. Јово Николић, наставник математике и физике 

Конкурс објављен у "Гласу Срспке" 21. марта 2012. године

На основу члана 114. Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“ бр. 74/08, 71/09 и 104/11) као и сагласности предсједника актива директора за општине Бијељина, Угљевик и Лопаре расписује се конкурс за попуну радног мјеста:

1) Наставник/професор математике и физике до повратка наставника са функције директора а најкасније до 30. јуна 2012. године:
- математика 12 часова,
- физика 4 часа;


Поред услова предвиђених “Законом о раду“, за радна мјеста потребна је одговарајућа стручна спрема према «Правилнику о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача“ и „Закону о основном образовању и васпитању“ члан 105.
   
Документи који се достављају на конкурс:
   - Диплома о стручном звању у одређеној области;
   - Извод из матичне књиге рођених;
   - Увјерење о држављанству;
   - Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела;
   - Увјерење о положеном стручном испиту;
   - Потврда  о времену проведеном на евиденцији незапослених коју води Завод за запошљавање након стицања стручне спреме;
   - Увјерење о просјечној оцјени током студирања;
   - Љекарско увјерење кандидати требају доставити након што буду одабрани на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Пријаве са потребним документима послати на адресу: ОШ ''Доситеј Обрадовић'' 75247 Корај. Непотпуне и неблаговременe пријаве неће се разматрати.
Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања.

Конкурс је завршен 29. марта 2012. године

Резултати конкурса од 11. јануара 2012. године

На конкурс се јавило:
1. Наставник/професор разредне наставе у ПО Бобетино Брдо, 13 кандидата
2. Наставник/професор француског језика, 1 кандидат
3. Наставник/професор математике и физике, 4 кандидата
4. Наставник/професор биологије и хемије, 6 кандидата

У радни однос су примљени:
Драгана Пајкановић, професор разредне наставе и ликовне културе за рад у ПО Бобетино Брдо,
Бранислав Миловановић, наставник биологије и хемије за рад у централној школи.

На конкурс за наставника/професора француског језика и наставника/професора математике и физике нису се јавили кандидати са потребном стручном спремом па их комисија за избор није сврстала на листу кандидата који испуњавају услове конкурса.

Наставу француског језика изводиће Амела Карибашић, Bachelor француског језика и књижевности.
Наставу математике и физике изводиће Пајо Илић, машински инжењер (уговор о пробном раду).

Листе кандидата који испуњавају услове конкурса по броју бодова

Наставник/професор разредне наставе у ПО Бобетино Брдо

 Редни број
 Име и презиме
 Број бодова
 1. Драгана Пајкановић
12,60
 2.Биљана Јанковић
11,80
 3.Стана Симеуновић
10,96
 4.Даница Томић
10,16
 5.Ружица Мићић-Петровић
9,26
 6.
Биљана Милошевић
7,66

 Наставник/професор биологије и хемије на 12 часова

  Редни број Име и презиме  Број бодова
 1.
 Бранислав Миловановић
 10,66
 2.Дамир Исламовић  8,79

Конкурс објављен у "Гласу Српске" 11. јануара 2012.


На основу члана 114. Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“ бр. 74/08, 71/09 и 104/11) као и сагласности предсједника актива директора за општине Бијељина, Угљевик и Лопаре расписује се конкурс на одређено вријеме за сљедећа радна мјеста:

1) Наставник разредне наставе у ПО Бобетино Брдо, до 30. јуна 2012. године;

2) Наставник/професор француског језика за 8 часова седмично до 30. јуна 2012. године;

3) Наставник/професор математике и физике до повратка наставника са функције директора а најкасније до 30. јуна 2012. године:
- математика 12 часова,
- физика 4 часа;

4) Наставник/професор биологије и хемије до 30. јуна 2012. године:
- биологија 8 часова
- хемија 4 часа.

Поред услова предвиђених “Законом о раду“, за радна мјеста потребна је одговарајућа стручна спрема према «Правилнику о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача“ и „Закону о основном образовању и васпитању“ члан 105.
   
Документи који се достављају на конкурс:
   - Диплома о стручном звању у одређеној области;
   - Извод из матичне књиге рођених;
   - Увјерење о држављанству;
   - Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела;
   - Увјерење о положеном стручном испиту;
   - Потврда  о времену проведеном на евиденцији незапослених коју води Завод за запошљавање након стицања стручне спреме;
   - Увјерење о просјечној оцјени током студирања;
   - Љекарско увјерење кандидати требају доставити након што буду одабрани на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Пријаве са потребним документима послати на адресу: ОШ ''Доситеј Обрадовић'' 75247 Корај. Непотпуне и неблаговременe пријаве неће се разматрати.
Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања.

Конкурс је закључен 19. јануара 2012. године.

Поновљени конкурс за наставнике француског језика и математике и физике

   На основу Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“ бр. 74/08 и 71/09, чл.114. и 122.)  расписује се конкурс на одређено вријеме  до 31. августа 2012. године за сљедећа радна мјеста:

  - Наставник/професор француског језика за 8 часова седмично;
  - Наставник/професор математике и физике за 16 часова седмично, до повратка наставника са функције директора;

     За радна мјеста потребна је одговарајућа стручна спрема према «Правилнику о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача“, „Закону о основном образовању и васпитању“ и „Закону о раду“.
     Документи који се достављају:

   - Пријава на конкурс;
   - Диплома о стручном звању у одређеној области;
   - Извод из матичне књиге рођених;
   - Увјерење о држављанству;
   - Увјерење да да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела;
   - Важећа лиценца или увјерење о положеном стручном испиту;
   - Љекарско увјерење кандидати требају доставити након што буду одабрани на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

   Пријаве са потребним документима послати на адресу: ОШ ''Доситеј Обрадовић'' 75247 Корај. Непотпуне и неблаговременe пријаве неће се разматрати. Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања.

   Конкурс објављен у ГЛАСУ СРПСКЕ 7. септембра 2011. и трајао је до 15. септембра 2011. године.

Резултати конкурса објављеног у "Гласу Српске" од 10. 08. 2011.

На основу члана 114. став (3) и (10) Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“ број 74/08 и 71/09) и расписаног конкурса у „Гласу Српске“ од 10. 08. 2011. године, директор основне школе доноси:

ОДЛУКУ
о пријему у радни однос

1. Весна Антић, професор разредне наставе, ПО Миросавци;
2. Виолета Новаковић, професор разредне наставе, ПО Миросавци;
3. Јелена Станаревић, професор разредне наставе, ПО Кореташи;
4. Стана Крсмановић, професор разредне наставе, ПО Милино Село;
5. Татјана Ристић, професор разредне наставе, ПО Мртвица (приправник);
6. Рујка Рикановић, професор разредне наставе и енглеског језика, 6 часова енглеског језика у подручним одјељењима;
7. Адемир Секулић, професор хисторије и географије, 15 часова, Централна школа Корај (?);
8. Горан Цвјетковић, дипломирани правник, секретар основне школе.

На конкурс за наставника/професора математике и физике и наставника/професора француског језика нису се јавили кандидати са потребном стручном спремом па их комисија за избор није сврстала на листу кандидата који испуњавају услове конкурса.

...

Сви кандидати који су учествовали на конкурсу су добили писмену одлуку путем поште.

На конкурсу је учествовало:
66 кандидата за професора/наставника разредне наставе,
19 кандидата за професора енглеског језика и књижевности,
10 кандидата за професора/наставника историје и географије,
5 кандидата за мјесто секретара,

1 кандидат за француски језик,
2 кандидата за физику и математику.

Конкурси за радна мјеста у школској 2011/2012. години

На основу Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“ бр. 74/08 и 71/09, чл. 114. и 122.)  и сагласности предсједника актива директора за општине Бијељина, Угљевик и Лопаре расписује се конкурс на одређено вријеме до 31. августа 2012. године за сљедећа радна мјеста:

  - Наставник/професор разредне наставе у ПО Кореташи;
  - Наставник/професор разредне наставе у ПО Миросавци (2 извршиоца);
  - Наставник/професор разредне наставе у ПО Милино Село;
  - Наставник/професор разредне наставе у ПО Мртвица (приправник)
  - Наставник/професор француског језика за 8 часова седмично;
  - Наставник/професор историје и географије за 15 часова седмично (7+8);
  - Наставник/професор енглеског језика за рад у ЦШ и ПО на 6 часова седмично;
  - Наставник/професор математике и физике за 14 часова седмично, до повратка наставника са функције директора;
    - Секретар школе.

     За радна мјеста потребна је одговарајућа стручна спрема према "Правилнику о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача“, „Закону о основном образовању и васпитању“ и „Закону о раду“.
     Документи који се достављају на конкурс:
   - Диплома о стручном звању у одређеној области;
   - Извод из матичне књиге рођених;
   - Увјерење о држављанству;
   - Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела;
   - Важећа лиценца (за наставнике - изузев за радно мјесто за које се тражи приправник),
   - Љекарско увјерење кандидати требају доставити након што буду одабрани на конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Пријаве са потребним документима послати на адресу: ОШ ''Доситеј Обрадовић'' 75247 Корај. Непотпуне и неблаговременe пријаве неће се разматрати. Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања.

Конкурс објављен у ГЛАСУ СРПСКЕ 10. 8. 2011. године и трајао до 18. 8. 2011. године