Ј а  в  н  а     у  с  т  а  н  о  в  а
О  с  н  о  в  н  а     ш  к  о  л  а
"Д о  с  и  т  е  ј    О  б  р  а  д  о  в  и  ћ"
К о р а  ј

Јавна установа
Основна школа
"Доситеј Обрадовић"
Корај                          

ЗАВРШЕН КОНКУРС ЗА РАДНА МЈЕСТА У ДРУГОМ ПОЛУГОДИШТУ

Конкурс је завршен 20. 01. 2011. године

Резултати

За професора разредне наставе у ПО Мртвица примљена је
Татјана Ристић из Мртвице, професор разредне наставе и енглеског језика

(јавило се укупно 13 кандидата који испуњавају услове за професора-наставника разредне наставе). 

За наставника историје на 7 часова седмично примљен је

Борис Јањић из Миљевине (Фоча), професор историје

(јавила се два кандидата). 

Наставник-професор ликовне културе на 5 часова седмично

(нема кандидата)

Наставу ће изводити Чедо Јанковић, професoр разредне наставе и ликовне културе

Наставник-професор математике и физике

(јавила се два кандидата, али не испуњавају услове у погледу прописане стручне спреме) 

Примљена Снежана Дачевић, професор разредне наставе и енглеског језика

Наставник-професор француског језика

(јавила се два кандидата, али не испуњавају услове у погледу прописане стручне спреме) 

Наставу ће изводити Амела Кадрибашић, Bakalaureat/Bachelor француског језика и књижевности

Свим кандидатима је послато писмено обавјештење о резултатима конкурса.

Kонкурс за радна мјеста, 2011.

на мјестаРЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЛОПАРЕ
ОШ «ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ»
К О Р А Ј
Е маил: [email protected]
Web сајт: http://www.skolakoraj.webs.com/
Телефон: 055 666 010

    На основу Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“ бр. 74/08 чл.114.)  и Сагласности Министартва просвјете и културе број 07.020/610-753-130/10 од 09. 07. 2010. расписује се конкурс за радна мјеста:

- Наставник/професор француског језика за 8 часова седмично до 30. 06. 2011.  .........................1 извршилац
- Наставник/професор историје за 7 часова седмично до 30. 06. 2011....................... ..................1 извршилац
- Наставник/професор ликовне културе за 5 часова седмично до 30. 06. 2011..............................1 извршилац
- Наставник/професор разредне наставе у ПО Мртвица до 30. 06. 2011. ......................................1 извршилац
- Наставник/професор математике и физике до повратка радника са функције директора  (4 године) .............................................................................................................................................. 1 извршилац


    За радна мјеста потребна је одговарајућа стручна спрема према «Правилнику о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача“ , „Закону о основном образовању и васпитању“ и „Закону о раду“.

    Уколико се на конкурс не јаве лица са потребном стручном спремом у обзир ће доћи апсолвенти и друга лица према „Упутству о ангажовању неверификованих лица на мјесто наставника“.

    Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЛОПАРЕ
ОШ «ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ»
К О Р А Ј
Е маил: [email protected]
Web сајт: http://www.skolakoraj.webs.com/
Телефон: 055 666 010

    На основу Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“ бр. 74/08 чл.114.)  и Сагласности Министартва просвјете и културе број 07.020/610-753-130/10 од 09. 07. 2010. расписује се конкурс за радна мјеста:

- Наставник/професор француског језика за 8 часова седмично до 30. 06. 2011.  .........................1 извршилац
- Наставник/професор историје за 7 часова седмично до 30. 06. 2011....................... ..................1 извршилац
- Наставник/професор ликовне културе за 5 часова седмично до 30. 06. 2011..............................1 извршилац
- Наставник/професор разредне наставе у ПО Мртвица до 30. 06. 2011. ......................................1 извршилац
- Наставник/професор математике и физике до повратка радника са функције директора  (4 године) .............................................................................................................................................. 1 извршилац


    За радна мјеста потребна је одговарајућа стручна спрема према «Правилнику о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача“ , „Закону о основном образовању и васпитању“ и „Закону о раду“.

    Уколико се на конкурс не јаве лица са потребном стручном спремом у обзир ће доћи апсолвенти и друга лица према „Упутству о ангажовању неверификованих лица на мјесто наставника“.

    Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЛОПАРЕ
ОШ «ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ»
К О Р А Ј
Е маил: [email protected]
Web сајт: http://www.skolakoraj.webs.com/
Телефон: 055 666 010

    На основу Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“ бр. 74/08 чл.114.)  и Сагласности Министартва просвјете и културе број 07.020/610-753-130/10 од 09. 07. 2010. расписује се конкурс за радна мјеста:

- Наставник/професор француског језика за 8 часова седмично до 30. 06. 2011.  .........................1 извршилац
- Наставник/професор историје за 7 часова седмично до 30. 06. 2011....................... ..................1 извршилац
- Наставник/професор ликовне културе за 5 часова седмично до 30. 06. 2011..............................1 извршилац
- Наставник/професор разредне наставе у ПО Мртвица до 30. 06. 2011. ......................................1 извршилац
- Наставник/професор математике и физике до повратка радника са функције директора  (4 године) .............................................................................................................................................. 1 извршилац


    За радна мјеста потребна је одговарајућа стручна спрема према «Правилнику о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача“ , „Закону о основном образовању и васпитању“ и „Закону о раду“.

    Уколико се на конкурс не јаве лица са потребном стручном спремом у обзир ће доћи апсолвенти и друга лица према „Упутству о ангажовању неверификованих лица на мјесто наставника“.

    Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања.

     "Глас Српске" 12. јануар 2011. године  

***

Документа која се достављају на конкурс:

- Диплома о стручном звању у одређеној области;

- Извод из матичне књиге рођених;

- Увјерење о држављанству;

- Увјерење да да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела;

- Љекарско увјерење надлежне здравствене установе;

- Важећа лиценца (за наставнике/професоре - уколико је посједују).


Конкурс за радна мјеста, школска 2010/11 година

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ЛОПАРЕ
ОШ «ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ»
К О Р А Ј
Е маил: [email protected]
Телефон: 055 666 010

ДАТУМ: 6. 8. 2010.године
БРОЈ:  437 /10


    На основу Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“ бр. 74/08 чл.114.)  и Сагласности Министартва просвјете и културе број 07.020/610-753-130/10 од 09. 07. 2010. расписује се конкурс за сљедећа радна мјеста:

Неодређено

- Наставник/професор француског језика за 8 часова седмично  ....................................1 извршилац
- Наставник/професор историје и географије за 15 часова седмично(7+8)......................1 извршилац
- Наставник/професор ликовне културе за 5 часова седмично.........................................1 извршилац

Одређено за школску 2010/11 годину

- Наставник/професор разредне наставе у централној школи.........................................1 извршилац
- Наставник/професор разредне наставе у централној школи до повратка наставнице
  са породиљског одсуства 03. 03. 2011.   ........................................................................1 извршилац
- Наставник/професор разредне наставе у ПО Милино Село ...........................................1 извршилац
- Наставник/професор разредне наставе у ПО Миросавци .............................................. 2 извршиоца
- Наставник/професор разредне наставе у ПО Кореташи................................................. 1 извршилац
- Наставник/професор енглеског језика за рад у ЦШ и ПО на
  8 часова седмично............................................................................................................1 извршилац
- Наставник/професор математике и физике до повратка радника
  са функције директора ................................................................................................... 1 извршилац
- Секретар школе до 31. 08. 2011. ....................................................................................1 извршилац
 
За радна мјеста потребна је одговарајућа стручна спрема према «Правилнику о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача“, „Закону о основном образовању и васпитању“ и „Закону о раду“.
Документи који се достављају на конкурс:
- Диплома о стручном звању у одређеној области;
- Извод из матичне књиге рођених;
- Увјерење о држављанству;
- Увјерење да да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела;
- Љекарско увјерење надлежне здравствене установе;
- Важећа лиценца (за наставнике/професоре).
Пријаве са потребним документима послати на адресу: ОШ ''Доситеј Обрадовић'' 75247 Корај. Непотпуне и неблаговременe пријаве неће се разматрати.
Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања.