ЈУ Основна школа
"Доситеј Обрадовић"

    Корај                           Лопаре

Обављање дјелатности у области основног васпитања и образовања остваривањем циљева из Закона о основном васпитању и образовању путем наставног плана и програма у трајању од девет година. Ми смо установа која активним приступом, критичким мишљењем и толерантним односима гради модерну, ефикасну и занимљиву школу по мјери дјетета, која припрема за живот.

Желимо да школа буде отворена, интерактивна, умрежена са другим одговарајућим институцијама, савремена, опремљена неопходним училима и одговарајућим намјештајем, окренута позитивним трендовима, мјесто гдје ђаци радо долазе, гдје се осјећају задовољно и наставници и родитељи.
Желимо школу која ће ићи у сусрет друштвеним промјенама, у којој ће унутрашња реформа стално трајати, а ученици и остали корисници имати прилику да задовоље своје различите образовне потребе.

а) Развој стваралачког, креативног и критичког мишљења;

б) развој комуникацијских способности, поштовања мишљења других и поштовања различитости;

в) развој сарадње и одговорности, дјеловања у тиму и конструктивног рјешавања проблема;

г) развијање свијести отворене за нове идеје и нова знања;


д) развој свијести о потреби чувања здравља;

ђ) подстицање и развој жеље за успјехом и осјећаја одговорности за сопствени успјех;

е) оспособљавање за самостално и самоиницијативно стицање знања;

ж) развој способности разумијевања проблема и примјене знања;

з) развој самопоуздања, самопоштовања, самоконтроле, способности препознавања својих и туђих емоција;

и) развијање свијести о позитивној припаданости властитом културном идентитету, језику и традицији на начин примјерен цивилизацијским тековинама;

ј) развој критичности и самокритичности, иницијативности и жеље за постигнућем;

к) развијање и његовање потреба за културом и очувањем културног насљеђа и културних добара;

л) развој и његовање основних моралних вриједности, ставова  и односа;

љ) развијање еколошке свијести о потреби очувања природне и животне средине.


а) изналажење могућности за опремање кабинета: физике, техничког образовања, хемије, биологије, дидактичког кабинета за разредну наставу;


б) сарадња са локалном заједницом, Министарством просвјете и културе и другим организацијама ради стварања претпоставки за реновирање школа у Бобетином Брду и Мртвици;


в) радити на стварању претпоставки за побољшање услова рада у подручним школама;


г) набавка дефицитарних књига стручне литературе за наставничку библиотеку и


ђ) подизање квалитета васпитно-образовног процеса.

Према Просторном распореду мреже школа, на подручју наше општине има три основне школе: у Лопарама, Прибоју и Корају. По броју ученика, ширини подручја које обухвата, простору који располаже и броју запослених радника највећа је школа у Лопарама, у затим школа Корају, па школа у Прибоју.


ПРЕДНОСТИ 

 • Школе су субјекти које оснива држава и које имају своје школско подручје па не постоји могућност уласка нових конкурената ради обављања основног образовања и васпитања.
 • У школи се ради по наставном плану и програму који доноси држава. У оквиру ове гране не постоји конкуренција када су у питању профит и остварени доходак јер су школе буџетски корисници и финансирају се према Правилнику о цијени услуга у основној школи под истим условима.


ОПАСНОСТИ 

 •  Лоше саобраћајне комуникације до централне школе и подручних одјељења, нарочито у зимским мјесецима; 
 •  Неповољне демографске тенденције и опадање броја ученика и
 • Низак образовни ниво родитеља и преокупираност егзистенцијалним проблемима. 

СНАГЕ УСТАНОВЕ

 • Стручно оспособљен кадар – спреман на даље стручно усавршавање;
 • Коректни односи у школи;
 • Подршка коју школа пружа ученицима: подршка дјеци са посебним образовним   потребама, подршка ученицима који заостају у савладавању градива;
 • Амбијент школе: добра школска клима, међуљудски односи, поштовање кућног реда, интерперсонални односи наставника и ученика;
 • Добар менаџмент школе спреман за промјене и изазове;
 • Сарадња са локалном заједницом и невладиним организацијама и 
 • Лакше одвијање наставног процеса због мањег броја ученика од оптималног броја.


СЛАБОСТИ УСТАНОВЕ 

 • Дјелимично едукован наставни кадар за рад са дјецом са потешкоћама у учењу и учешћу који похађају редовну наставу;
 • Старе и неадекватно опремљене учионице подручних школа;
 • Лоша грађевинска опремљеност школа (дотрајала вањска столарија);
 • Слаба енергетска ефикасност школа;
 • Недостатак наставних средстава и помагала;
 • Школска дворишта (неадекватно опремљена);
 • Мањак стручних наслова у школској библиотеци;
 • На функционисање школе неповољно утиче општа криза, пад животног стандарда и моралних норми;
 • Често присутна демотивисаност радног особља усљед недостатка финансијских средстава;
 • Веома слаб социјално-економски положај ученика;
 • Осипање броја ученика;
 • Недовољно интересовање родитеља за сарадњу са школом и 
 • Мали број ученика и проблем одабира дјеце за слободне активности, додатну наставу и дјеце за учествовање на такмичењима. 


Из "Развојног плана школе од 2015–2018. године"