Ј а  в  н  а     у  с  т  а  н  о  в  а
О  с  н  о  в  н  а     ш  к  о  л  а
"Д о  с  и  т  е  ј    О  б  р  а  д  о  в  и  ћ"
К о р а  ј

Јавна установа
Основна школа
"Доситеј Обрадовић"
Корај                          

Школска 2017/18. година

Наставничко вијеће је формирано 30. 08. 2017. године, а чине га сви наставници и стручни сарадници.
Наставничко вијеће сазива и сједницама руководи директор школе.