ЈУ Основна школа
"Доситеј Обрадовић"

    Корај                           Лопаре

Из акта Заједничког министарства финансија у Бечу 1625 БиХ – 1884. године, утврђено је да је Основна школа у Корају отворена 1882. године и да је у школској 1882/83 години радила капацитетом од 60 ученика. Од наведеног броја било је: 14 ученика исламске и 46 ученика православне вјероисповијести. Наставу је изводио учитељ Ариф еф. Мухић. Школу су похађала дјеца из Кораја, Тетиме, Пушковца и Бобетиног Брда. Према изјавама познавалаца, прва школска зграда била је лијепа и укусно саграђена. У приземљу су биле неколике просторије. Три просторије је имала општина: двије за административно и управно особље, а једну за затвор. У једној просторији у приземљу налазио се и мектеб. На спрату је био стан за учитеља и једна већа учионица у којој су наставу похађали ученици сва четири разреда.

За вријеме Аустро-угарске монархије у Корају су радили: Ариф еф. Мухић, Зијамбег Ајановић, Мато Замбаревић и Хашим Топчић, ефендија, који је био и биљежник у општини.

За вријеме Краљевине Југославије, стање се није много промијенило. Зграда је остала иста, број ученика се није много повећавао. И даље је радио само један учитељ.

Од 1935–1938. године, радила су два учитеља, а од 1939–1941. године радила су три учитеља.

У прериоду од 1941–1945. године настава се није изводила јер је школа запаљена.

Године 1945. отвара се школа у једној приватној згради да би 1946. године била изграђена школска зграда са четири учионице и пратећим просторијама.

Од учитеља најдуже се у Корају задржала Муневера Зупчевић.

Школа је убрзо прерасла у седмогодишњу, а 1951. године у осмогодишњу школу.

У школској 1950/51. години школа је имала 381 ученика.

Касније 1961–1963. године изграђена је велика школска зграда. То је била централна школа са подручним одјељењима у Пушковцу, Милином Селу и Бобетином Брду.

Број ученика је из године у годину растао тако да је  у школској 1972/73. години школу похађало 898 ученика. Од те године број је почео да опада да би у школској 1991/92. години био 338 ученика, у школској 1993/94. години 173, а у школској 2003/04. години школу је похађало 275 ученика.

Ови подаци су узети из љетописа основне школе Корај.

Школа је носила назив „Братство и јединство“ све до 1993. године.

По избијању ратних сукоба, школа је 1992. године оштећена и није радила до 1. фебруара 1994. године. Настава се изводила у мјесној амбуланти. Ученици из Пушковца и Милиног Села су у овом периоду похађали наставу у Доњем Забрђу и Лопарама.

Рјешењем Министарства образовања науке и културе број УПИ-02-23/93 школа у Корају добија назив ОШ „Доситеј Обрадовић“ Корај а у њен састав улазе подручна одјељења: Пушковац, Милино Село, Бобетино Брдо, Мртвица, Кореташи, Миросавци и Пукиш.

Настава се изводила у мјесној амбуланти све до 1998. године када је школска зграда уз помоћ општине дјелимично стављена у функцију. Објекат је реновиран 1999. године средствима Министарства просвјете и културе Републике Српске уз помоћ Свјетске банке за обнову и развој. Набављен је и најнеопходнији намјештај.


Фискултурна сала и школска стамбена зграда су реновиране средствима холандске владе 2001. године.

Одлуком о усклађивању акта о оснивању број 04/1-012-2-993/12 од 19. 04. 2012. године Владе Републике Српске школа је добила назив: Јавна установа Основна школа "Доситеј Обрадовић" Корај, Лопаре.

Школа је уписана је у Мрежу основних школа као и у судски регистар код Окружног привредног суда у Бијељини.

У школи се уче два страна језика: енглески и француски (други језик).

Директор школе је Јово Николић.

У школској 2017/2018. години настава је организована у 18 одјељења, од чега је 9 "чистих" и 9 комбинованих одјељења.

У школи ради 49 радника, од чега 32 наставника. Наставу похађа 150 ученикa.

Тренд смањивања броја ученика из године у годину постаје евидентан због демографских специфичности, односно, због економских, социјалних и других разлога.

Нередовне саобраћајне комуникације, како до централне школе, тако и до подручних одјељења, као и примијетан недостатак квалитетних наставних средстава, намјештаја, опреме, дидактичког материјала су акутни проблеми ове установе.