Ј а  в  н  а     у  с  т  а  н  о  в  а
О  с  н  о  в  н  а     ш  к  о  л  а
"Д о  с  и  т  е  ј    О  б  р  а  д  о  в  и  ћ"
К о р а  ј

Јавна установа
Основна школа
"Доситеј Обрадовић"
Корај                          

ПРОВЈЕРА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 5. И 9. РАЗРЕДА

У складу са Програмом рада за 2018. годину, Републички педагошки завод ће извршити провјеру постигнућа ученика 5. и 9. разреда из српског језика и математике.


Уважавајући позитивну праксу из претходних година, наведене провјере постигнућа биће реализоване на начин како је то рађено и претходних година.


Провјера постигнућа ученика 5. разреда наше школе из српског језика, планирана је за 31. 05. 2018. године, а из математике нисмо предвиђени за тестирање.


Провјера постигнућа ученика 9. разреда наше школе из српског језика планирана је 24. 04. 2018. године, а из математике 25. 04. 2018. године.