Ј а  в  н  а     у  с  т  а  н  о  в  а
О  с  н  о  в  н  а     ш  к  о  л  а
"Д о  с  и  т  е  ј    О  б  р  а  д  о  в  и  ћ"
К о р а  ј

Јавна установа
Основна школа
"Доситеј Обрадовић"
Корај                          

АНГЕЛА КЕРОВИЋ

(1988)


Рођена је у Тузли. 


Завршила је Филозофски факултет у Новом Саду и стеклa стручни назив "психолог", затим мастер академске студије другог степена на одсјеку за психологију и стекла академски назив "мастер-психолог".


Учествовала је у више пројеката социјалног, наставног и педагошко-психолошког стручног усавршавања.


Стручни испит за школског психолога положила је 2014. године. 


У овој установи ради од 2016. године.