Ј а  в  н  а     у  с  т  а  н  о  в  а
О  с  н  о  в  н  а     ш  к  о  л  а
"Д о  с  и  т  е  ј    О  б  р  а  д  о  в  и  ћ"
К о р а  ј

Јавна установа
Основна школа
"Доситеј Обрадовић"
Корај                          

Подручна школа у Мртвици

Основна школа у Мртвици је до 1992. године била подручно одјељење централне школе из Челића.

Од школске 1993/94. године припада основној школи у Корају. 

Наставу је похађао 41 ученик. Број ученика је опадао из године у годину тако да школа данас има 4 ученика.

Школи је потребна замјена столарије и савремена наставно-дидактичка средства.

Настава се изводи у четвороразредној комбинацији.
Школа данас 

Спортски полигон