Ј а  в  н  а     у  с  т  а  н  о  в  а
О  с  н  о  в  н  а     ш  к  о  л  а
"Д о  с  и  т  е  ј    О  б  р  а  д  о  в  и  ћ"
К о р а  ј

Јавна установа
Основна школа
"Доситеј Обрадовић"
Корај                          


1. ЗЛАТАН МАРКОВИЋ, представник радника школе  – предсједник 

2. АМИРА МУЈЏИЋ, представник радника школе – замјеник предсједника

3. МИРКО ИГЊАТОВИЋ, представник Савјета родитеља  

4. МЕРИМА ТАЛЕТОВИЋ, представник Савјета родитеља

5. СТАНА ПЕТРОВИЋ, представник локалне заједнице

6. НИЈЕ ИМЕНОВАН, представник оснивача

7. НИЈЕ ИМЕНОВАН, представник оснивача