Ј а  в  н  а     у  с  т  а  н  о  в  а
О  с  н  о  в  н  а     ш  к  о  л  а
"Д о  с  и  т  е  ј    О  б  р  а  д  о  в  и  ћ"
К о р а  ј

Јавна установа
Основна школа
"Доситеј Обрадовић"
Корај                          

Школска 2017/18.

1. АКТИВ НАСТАВНИКА I, II и III РАЗРЕДА (чине га сви наставници који предају I, II и III разреду) 


2. АКТИВ НАСТАВНИКА IV и V РАЗРЕДА (чине га сви наставници који предају IV и V разреду) 

 

3. АКТИВ НАСТАВНИКА ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ (чине га сви наставници који изводе предметну наставу)