ЈУ Основна школа
"Доситеј Обрадовић"

    Корај                           Лопаре

Правилник о вођењу ученичког досијеа

На основу члана 69. став 2. Закона о основном образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске" бр. 74/08 и 71/09) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи ("Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10), министар просвјете и културе доноси

ПРАВИЛНИК
О ВОЂЕЊУ УЧЕНИЧКОГ ДОСИЈЕА

(Објављен у "Сл. гласнику РС", бр. 132 од 22. децембра 2010)

Члан 1.


Овим правилником утврђују се садржај и начин вођења ученичког досијеа у основној школи (у даљем тексту: школа).

Члан 2.

Ученички досије се води ради континуираног и систематског праћења и унапређивања рада и подстицања развоја ученика.


Члан 3.


(1) Досије ученика је фасцикла (фолдер) у којој су груписани подаци о:
а) идентификацији, односно подаци о:
1) родитељима,
2) сродницима,
3) њиховим активностима и
4) социјално-економским условима породице ученика;
б) здрављу и физичкој спремности ученика, а посебно о:
1) историји дјечјих болести,
2) имунизацији и
3) физичким недостацима (уколико они постоје);
в) историји школовања:
1) индивидуалним особинама,
2) раду и
3) развоју ученика.
(2) Досије се води кроз цјелокупно основно-школско образовање и васпитање.
(3) Школа коју је ученик завршио службеним путем, на захтјев средње школе у коју је ученик уписан, доставља учеников досије.
(4) Уколико се ученик препише из једне у другу школу, школа у коју је ученик дошао службеним путем тражи достављање досијеа ученика.
(5) За ученике који су се школовали ван територије Републике Српске школа у Републици Српској у коју је ученик уписан почиње водити ученички досије од уписа ученика у ту школу, уколико се за ту генерацију води ученички досије.


Члан 4.


Вођење ученичког досијеа омогућава:
а) свестрано и цјеловито сагледавање личности ученика,
б) сагледавање социјалних и материјалних услова и интерперсоналних односа у породици ученика и њихов утицај на развој ученика,
в) индивидуалан приступ сваком ученику,
г) новом наставнику - благовремено упознавање својих ученика,
д) наставницима школе у коју је ученик прешао - брже упознавање ученика,
ђ) поређење опсервација више наставника о једном ученику и извођење адекватних закључака,
е) ефикаснију сарадњу наставника и родитеља у подстицању рада и развоја ученика и
ж) коришћење података о интересовањима и способностима ученика при професионалном усмјеравању ученика.


Члан 5.


(1) Ученички досије представља повјерљив документ и чува се закључан у школи коју ученик похађа, у посебно намијењеним ормарима.
(2) Радници стручне службе школе одговорни су за чување ученичког досијеа.

Члан 6.


Сви подаци из досијеа чувају се као службена тајна, а доступни су директору школе коју ученик похађа, радницима стручне службе, наставницима који раде са учеником и родитељима, односно стараоцима.


Члан 7.


Ученички досије попуњавају одјељенски старјешина, радници стручне службе школе и предметни наставници за податке за које је то наведено у ученичком досијеу.


Члан 8.


(1) Општа начела којих се приликом вођења досијеа треба придржавати:
а) уношење у досије само провјерених и доказаних информација,
б) обавезно навођење у досијеу само оних појава и услова под којима је одређена појава настала, без изношења субјективног мишљења,
в) избјегавање уопштених података и употребе вишезначних и недовољно одређених термина и
г) у случају неопходности употребе неког термина из тачке в) овог става, потребно га је дефинисати, односно навести шта се под њим подразумијева.
(2) Приликом уношења података уносилац је обавезан да наведе извор обавјештења.


Члан 9.


Извори обавјештења из члана 8. став 2. овог правилника су:
а) родитељи, односно стараоци који дају опште податке о ученику и његовој породици, ваншколским интересовањима и активностима ученика,
б) љекарски налази на основу којих се прикупљају подаци о психофизичком здрављу ученика и
в) радници стручне службе школе, одјељенски старјешина и наставници који раде са учеником и дају податке о раду, понашању у школи и развоју ученика.


Члан 10.


(1) Досије ученика води се у фасцикли формата А4.
(2) Посљедњи лист фасцикле треба да буде са "џепом" у који се стављају додатни документи који су карактеристични за ученика, односно одражавају његову индивидуалност, као и копиране рубрике из досијеа које су попуњене, а постоји потреба за уписивањем нових података.
(3) Образац ученичког досијеа налази се у Прилогу број 1. и чини саставни дио овог правилника.


Члан 11.


(1) Све школе ће водити ученички досије од школске 2011/2012. године за све ученике првог и деветог разреда.
(2) Сваке наредне школске године вођење досијеа прошириваће се за ученике који су уписани у први и девети разред, док не буду обухваћени ученици свих разреда школе.
(3) Након што се остваре услови прописани ставом 2. овог члана, школа ће за сваког ученика приликом уписа ученика у први разред отворити ученички досије, у који ће се уносити подаци током учениковог школовања.


Члан 12.


Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске".

Број: 07.041/020-848/10
5. новембра 2010. године, Бања Лука
Министар, Антон Касиповић, с.р

<< I >>