Ј а  в  н  а     у  с  т  а  н  о  в  а
О  с  н  о  в  н  а     ш  к  о  л  а
"Д о  с  и  т  е  ј    О  б  р  а  д  о  в  и  ћ"
К о р а  ј

Јавна установа
Основна школа
"Доситеј Обрадовић"
Корај                          

Друго полугодиште школске 2010/2011. године

Успјех у учењу

Разред

Број ученика

Број ученика с позитивном оцјеном

Број

позитивно оцијењених

Број недовољних

Број неоцијењених

Средња оцјена

М

Ж

Σ

Одличан

Врло добар

Добар

Довољан

I

13

10

23

0

0

0

0

23

0

0

0,00

II

13

10

23

10

9

4

0

23

0

0

4,26

III

11

5

16

10

2

2

2

16

0

0

4,25

IV

18

12

30

16

11

3

0

30

0

0

4,43

V

12

17

29

11

11

7

0

29

0

0

4,14

УКУПНО
I-V

67

54

121

47

33

16

2

121

0

0

4,28

VI

8

7

15

2

4

7

0

13

2

 0

3,27

VII

8

8

16

7

2

7

0

16

0

0

4,00

VIII

7

4

11

3

3

4

1

11

0

0

3,73

IX

5

11

16

1

10

5

0

16

0

0

3,75

УКУПНО
VI-IX

 28

 30

 58

13 19
23
1
56
2
0
3,69

УКУПНО
I-IX

95

84

179

60

52

39

3

177

2

0

4,06

Владање

Разред

Број ученика

Број ученика с позитивном оцјеном

Број
изречених васпитно-дисциплинских мјера

 

Број неоцијењених

 

М

Ж

СВЕГА

Примјерно

Добро

Задовољава

Лоше

I

13

10

23

0

0

0

0

0

0

II

13

10

23

23

0

0

0

0

0

III

11

5

16

16

0

0

0

0

0

IV

18

12

30

30

0

0

0

0

0

V

12

17

29

28

1

0

0

1

0

УКУПНО
I-V

67

54

121

97

1

0

0

1

0

VI

8

7

15

10

4

1

0

5

0

VII

8

8

16

16

0

0

0

0

0

VIII

7

4

11

6

4

1

0

5

0

IX

5

11

16

16

0

0

0

0

0

УКУПНО
VI-IX

28

30

58

48

8

2

0

10

0

УКУПНО
I-IX

95

84

179

145

9

2

0

12

0

 

Средња оцјена по разредима

Средња оцјена по предметима

Успјех за посљедњих пет школских година